Historie Stedelijk Gymnasium Breda

Op 12 september 1887, eenentwintig jaar na de opheffing van de Latijnse school in 1866, werd na een verzoekschrift van een aantal vooraanstaande ingezetenen van de gemeente Breda, besloten tot de oprichting van een gymnasium: het Gymnasium Bredanum.

Bij de oprichting telt de school 29 leerlingen. Vanaf 1901 wordt het Stedelijk Gymnasium gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Nassausingel 7.  In de loop van de tijd is meermalen gevreesd voor opheffing van de school. Bijvoorbeeld rondom de tijd dat de school haar vijfde lustrum vierde, werd het voorstel gedaan het gymnasium op te heffen en samen te laten gaan met de erachter, aan de Nassaustraat, gelegen Rijks HBS Breda, ter vorming van een lyceum. Zover is het gelukkig niet gekomen.

In de decennia die volgen breidt de school het gebouw steeds uit en vinden de nodige verbouwingen plaats. In het gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1987 werd meermalen de vrees uitgesproken dat het gymnasium (in het algemeen gezien) het jaar 2000 niet zou halen. Echter ook deze vrees bleek ongegrond. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw vertoont het aantal leerlingen een gestage groei. In 2012 gaat het gehele schoolgebouw tegen de vlakte en wordt een fonkelnieuw gebouw neergezet.

De school wordt bevolkt door rond de duizend leerlingen, ongeveer evenveel jongens als meisjes. Hierdoor wordt eens te meer aangetoond dat het Stedelijk Gymnasium Breda blijft boeien en groeien.